نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرکار خانم نیازی: مدیرمحترم دبیرستان مشکوه

حجکم مقبول وسعیکم مشکور

سرکارخانم نیازی مدیرمحترم دبیرستان مشکوه:

شهد شیرین زیارت خانه خدا ،نبی اکرم (ص) ،ائمه بقیه گوارای وجودتان .حجکم مقبول وسعیکم مشکور.

همکاران شما در ناحیه دو یزد

 

 

آدرس کوتاه: