نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه ستاد نظارت بر ثبت نام دانش آموزان


درراستای آغازسال تحصیلی 98-97 وبه منظور برنامه ریزی ،ساماندهی  فضاها ی آموزشی ورعایت نرم کلاس ها ومحدوده ثبت نام ، جلسه ستاد نظارت بر ثبت نام دانش آموزان ناحیه دوبا حضور مدیرآموزش وپرورش ، معاونین توسعه پشتیبانی ، آموزش متوسطه ، ابتدائی ، پرورشی فرهنگی ، دبیرستاد ثبت نام ودیگر اعضا درمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این جلسه  نقطه نظرات وتبیین مسائل جهت پیشبرداموروچالش های ثبت نام در سال97-96 دردستور کار قرارگرفت و اعضا پیشنهادها وتوصیه های تکمیلی را بیان کردند.

 

 

آدرس کوتاه: