مناسبت ها                                    
پرسش مهر پانزدهم


 (روابط عمومی آموزش وپرورش ناحیه دو یزد )

اطلاعیه

هفته پژوهش(23الی 29آذر ماه)

اهم برنامه های معاونت پژوهش آموزش وپرورش ناحیه دو یزد در هفته پژوهش :

 _همایش معلمین پژوهنده

_ جلسه علمی پژوهشی باحضور مؤ لفین آموزش وپرورش ناحیه دو

_ آغاز به کار دوره ی آموزشی ((هفدهمین برنامه معلم پژوهنده ))

_ تشکیل کارگاه های علمی ،پژوهشیهفته پژوهش(23الی 29آذر ماه)

اهم برنامه های معاونت پژوهش آموزش وپرورش ناحیه دو یزد در هفته پژوهش :

 _همایش معلمین پژوهنده

_ جلسه علمی پژوهشی باحضور مؤ لفین آموزش وپرورش ناحیه دو

_ آغاز به کار دوره ی آموزشی ((هفدهمین برنامه معلم پژوهنده ))

_ تشکیل کارگاه های علمی ،پژوهشیهفته پژوهش(23الی 29آذر ماه)

اهم برنامه های معاونت پژوهش آموزش وپرورش ناحیه دو یزد در هفته پژوهش :

 _همایش معلمین پژوهنده

_ جلسه علمی پژوهشی باحضور مؤ لفین آموزش وپرورش ناحیه دو

_ آغاز به کار دوره ی آموزشی ((هفدهمین برنامه معلم پژوهنده ))

_ تشکیل کارگاه های علمی ،پژوهشیهفته پژوهش(23الی 29آذر ماه)

اهم برنامه های معاونت پژوهش آموزش وپرورش ناحیه دو یزد در هفته پژوهش :

 _همایش معلمین پژوهنده

_ جلسه علمی پژوهشی باحضور مؤ لفین آموزش وپرورش ناحیه دو

_ آغاز به کار دوره ی آموزشی ((هفدهمین برنامه معلم پژوهنده ))

_ تشکیل کارگاه های علمی ،پژوهشیهفته پژوهش(23الی 29آذر ماه)

اهم برنامه های معاونت پژوهش آموزش وپرورش ناحیه دو یزد در هفته پژوهش :

 _همایش معلمین پژوهنده

_ جلسه علمی پژوهشی باحضور مؤ لفین آموزش وپرورش ناحیه دو

_ آغاز به کار دوره ی آموزشی ((هفدهمین برنامه معلم پژوهنده ))

_ تشکیل کارگاه های علمی ،پژوهشیهفته پژوهش(23الی 29آذر ماه)

اهم برنامه های معاونت پژوهش آموزش وپرورش ناحیه دو یزد در هفته پژوهش :

 _همایش معلمین پژوهنده

_ جلسه علمی پژوهشی باحضور مؤ لفین آموزش وپرورش ناحیه دو

_ آغاز به کار دوره ی آموزشی ((هفدهمین برنامه معلم پژوهنده ))

_ تشکیل کارگاه های علمی ،پژوهشیهفته پژوهش(23الی 29آذر ماه)

اهم برنامه های معاونت پژوهش آموزش وپرورش ناحیه دو یزد در هفته پژوهش :

 _همایش معلمین پژوهنده

_ جلسه علمی پژوهشی باحضور مؤ لفین آموزش وپرورش ناحیه دو

_ آغاز به کار دوره ی آموزشی ((هفدهمین برنامه معلم پژوهنده ))

_ تشکیل کارگاه های علمی ،پژوهشی


 
عنوان سال 93
 
پیوندها
          آرشیو خبر
نوع تاریخ آرشیو تعدادآیینه انتظار