مناسبت ها                                    

 

اطلاعیه

   برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس ناحیه دو یزد همزمان با سراسر کشور

روز شنبه سوم آبان ماه 93   

      

جهت مشاهده ی نامه در اتوماسیون اداری بر روی نامه مورد نظر دابل کلیک کرده  و صبر نمایید تا نامه  نشان داده شود . ( توجه داشته باشید گزینه نمایش نامه را کلیک نکنید.)

بخشنامه های  جدید  ناحیه

 

نرم افزار Winrar  ( برای اینکه نامه ها باز شود این نرم افزار را نصب نمایید)

 

   برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس ناحیه دو یزد همزمان با سراسر کشور

روز شنبه سوم آبان ماه 93   

      

جهت مشاهده ی نامه در اتوماسیون اداری بر روی نامه مورد نظر دابل کلیک کرده  و صبر نمایید تا نامه  نشان داده شود . ( توجه داشته باشید گزینه نمایش نامه را کلیک نکنید.)

بخشنامه های  جدید  ناحیه

 

نرم افزار Winrar  ( برای اینکه نامه ها باز شود این نرم افزار را نصب نمایید)

 

   برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس ناحیه دو یزد همزمان با سراسر کشور

روز شنبه سوم آبان ماه 93   

      

جهت مشاهده ی نامه در اتوماسیون اداری بر روی نامه مورد نظر دابل کلیک کرده  و صبر نمایید تا نامه  نشان داده شود . ( توجه داشته باشید گزینه نمایش نامه را کلیک نکنید.)

بخشنامه های  جدید  ناحیه

 

نرم افزار Winrar  ( برای اینکه نامه ها باز شود این نرم افزار را نصب نمایید)

 

   برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس ناحیه دو یزد همزمان با سراسر کشور

روز شنبه سوم آبان ماه 93   

      

جهت مشاهده ی نامه در اتوماسیون اداری بر روی نامه مورد نظر دابل کلیک کرده  و صبر نمایید تا نامه  نشان داده شود . ( توجه داشته باشید گزینه نمایش نامه را کلیک نکنید.)

بخشنامه های  جدید  ناحیه

 

نرم افزار Winrar  ( برای اینکه نامه ها باز شود این نرم افزار را نصب نمایید)

 

   برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس ناحیه دو یزد همزمان با سراسر کشور

روز شنبه سوم آبان ماه 93   

      

جهت مشاهده ی نامه در اتوماسیون اداری بر روی نامه مورد نظر دابل کلیک کرده  و صبر نمایید تا نامه  نشان داده شود . ( توجه داشته باشید گزینه نمایش نامه را کلیک نکنید.)

بخشنامه های  جدید  ناحیه

 

نرم افزار Winrar  ( برای اینکه نامه ها باز شود این نرم افزار را نصب نمایید)

 

   برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس ناحیه دو یزد همزمان با سراسر کشور

روز شنبه سوم آبان ماه 93   

      

جهت مشاهده ی نامه در اتوماسیون اداری بر روی نامه مورد نظر دابل کلیک کرده  و صبر نمایید تا نامه  نشان داده شود . ( توجه داشته باشید گزینه نمایش نامه را کلیک نکنید.)

بخشنامه های  جدید  ناحیه

 

نرم افزار Winrar  ( برای اینکه نامه ها باز شود این نرم افزار را نصب نمایید)

 

   برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس ناحیه دو یزد همزمان با سراسر کشور

روز شنبه سوم آبان ماه 93   

      

جهت مشاهده ی نامه در اتوماسیون اداری بر روی نامه مورد نظر دابل کلیک کرده  و صبر نمایید تا نامه  نشان داده شود . ( توجه داشته باشید گزینه نمایش نامه را کلیک نکنید.)

بخشنامه های  جدید  ناحیه

 

نرم افزار Winrar  ( برای اینکه نامه ها باز شود این نرم افزار را نصب نمایید)

 

 
عنوان سال 93
 
پیوندها
          آرشیو خبر
نوع تاریخ آرشیو تعدادآیینه انتظار